Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và Blog Trang Trí về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ Blogtrangtri.com của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do Blog Trang Trí sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các tin tức để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Blogtrangtri.com vì bất kỳ lý do nào.

Thỏa thuận sử dụng

Quyền gắn với Dịch vụ Blog Trang Trí sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng Blog Trang Trí không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.

Blogtrangtri.com cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v… cho các website này.

Trân trọng và cám ơn!

Liên hệ với chung tôi qua: